פרוטוקול וועדת שלושה לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה משטחי פעילות מים פרק 2

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע