פרוטוקול וועדת שלושה לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה משטחי פעילות מים פרק 4

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע