פרוטוקול ועדת שלושה להתקשרות מסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע