פרוטוקול וועדת השלושה עבור רכב מנכ"ל המועצה א

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע