פרוטוקול וועדת השלושה עבור רכב מנכ"ל המועצה ב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע