פרוטוקול ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח שירותי ניקיון

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע