ועדת השלושה כלי אצירה

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע