ועדת שלושה - אספקה והצבה של מבנים יבילים

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע