ועדת השלושה לשירותי ניהול ופיקוח

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע