פרוטוקול ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע