החלטה על שירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע