ועדת שלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי כוח אדם זמני חתום

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע