ישיבת מועצה 4.2017

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע