ישיבת מועצה 4.2019

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע