ישיבת מועצה 5.2019

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע