ישיבת מועצה 5.2020

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע