פרוטוקול מליאה 6.2017

לא מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע