ישיבת מועצה 6.2018

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע