ישיבת מועצה 6.2021

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע