ישיבת מועצה 7.2017

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע