ישיבת מועצה 7.2021

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע