ישיבת מועצה 9.2018

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע