מכרז מסגרת בניה ושיפוצים

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

  • כנס מציעים רשות – 8.1.23 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 9.1.23  עד השעה 12:00.
  • מועד אחרון להגשת הצעות – 19.1.23 ולא יאוחר מהשעה 12:00.
  • מועד פתיחת מעטפות – ישיבה ראשונה  (בה לא נפתחות הצעות המחיר) –  יפורסם ע”י המועצה
  • מועד פתיחת מעטפות – ישיבה שניה  (פתיחת הצעות המחיר) –  יפורסם ע”י המועצה