מכרז פומבי מס' 01/2023 להקמת והפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

יש לשים לב למועדי המכרז:

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  – 14.2.23 עד השעה 12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –   28.2.23  ולא יאוחר מהשעה 12:00.