מכרז פומבי מס' 09/2023 להקמת והפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה – 4.4.23   עד השעה  12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –   27.4.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00.