מכרז פומבי מס' 12/2022 להפעלת מועדון מופ"ת לקשיש

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז