מכרז פומבי מס' 12/2023 למתן שירותי הסעות עבור מחלקת הרווחה

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

יש לשים לב למועדי המכרז:

 

מועד אחרון לשאלות הבהרה –  14.12.2023 עד השעה 12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –    25.12.2023 ולא יאוחר מהשעה