מכרז פומבי מס' 14/2023 לבניית אולם ספורט ביישוב אבו תלול

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

סיור קבלנים חובה –                          17.12.23 בשעה 11:00.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה –   19.12.23 עד השעה 12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –               2.1.24  ולא יאוחר מהשעה 12:00