מכרז פומבי מס' 10/22 למתן שירותי יעוץ הנדסי, תכנון אדריכלי וניהול פרוייקטים

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז