מכרז 032023 להפעלת מרכז חינוכי טכנולוגי

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

מפגש מציעים חובה – 21.2.23 בשעה 10:00.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  – 23.2.23  עד השעה  12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –   9.3.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00.