מכרז 07/2023 לביצוע שלב ב' בתוכנית האסטרטגית/כלכלית של המועצה

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 18.4.23  עד השעה  12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –   30.4.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00.