מכרז 08/2023 להפעלת מעונות יום לגיל הרך

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

המועצה האזורית נווה מדבר מבקשת לעדכן בדבר השהיית הליכי המכרז מכרז פומבי מס’ 08/2023 להפעלת מעונות יום לגיל הרך.

הודעה על המשך הליכי המכרז ו/או כל החלטה אחרת תפורסם בעיתונות בהתאם.