מכרז 11/2022 הרחקת מטרדים סביבתיים

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז