עובד סוציאלי -חינוך מיוחד

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

למועצה אזורית נווה מדבר דרוש עובד סוציאלי -חינוך מיוחד 

היקף משרה : 59%

כפיפות : מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או מי שהוסמך לכך על ידו .

תיאור התפקיד לעו”ס חינוך מיוחד

העובד הסוציאלי הינו עובד המחלקה לשירותים חברתיים
העובד הסוציאלי יהיה חבר בצוות הרב מקצועי של המסגרת החינוכית שבה שובץ, ישתתף בישיבות הצוות העוסקות בהכנת תוכנית הלימודים האישית לכל תלמיד ובהערכתה התקופתית.

העובד הסוציאלי, כחבר בצוות הרב מקצועי יאבחן את הצרכים הסוציאליים של התלמיד. כל זאת על פי המדיניות החינוכית של המסגרת החינוכית ובתיאום  עימו ובהתאמה לחוקים ותקנות בתחום השירותים הסוציאליים והוראות מנכ”ל משרד העבודה והרווחה (תע”ס).
צרכים להתערבות טיפולית בתחום הסוציאלי יופנו אל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגורר התלמיד.

העובד הסוציאלי יציג מידע רלבנטי אודות התלמיד ומשפחתו בפני הצוות הרב מקצועי, וכן את ראייתו המקצועית על דרכי התערבות.

העובד הסוציאלי יהי אחראי לקיום הקשר והתאום בין המסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד לבין המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שאמורה לטפל בו ועם גורמי חוץ אחרים שבתחום אחריותו, בהסכמת ההורים.

העובד הסוציאלי יפנה במידת הצורך לטיפול הגנתי על פי חוק

העובד הסוציאלי יתאם עם המחלקה לשירותים חברתיים, הפעלת מתנדבים במסגרת החינוכית.

העובד הסוציאלי יהיה אחרי להבטחת הרצף הטיפולי של השירותים הסוציאליים למסיימי מסגרות החינוך המיוחד.

העובד הסוציאלי יבצע את עבודתו בתוך המסגרת החינוכית, למעט משימות הנדרשות מחוץ למסגרת שתואמו מראש עם מנהל המסגרת החינוכית.

 

דרישות התפקיד

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה סוציאלית

ידיעת השפה הערבית

הליכי המיון למשרה

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני מנהל משאבי אנוש והממונה הישיר

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה, יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

 

———————————————————————————————————————

  • להורדת טופס הגשת מועמדות לחץ כאן
  • מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף המסמכים הבאים: טופס הגשת מועמדות, קו”ח ,תעודות השכלה רלוונטיות  וכל מסמך אחר בהתאם לדרישות התפקיד  
  • למייל  [email protected]
  • או במסירה ידנית במח’ כוח אדם/ לשכת מנכ”ל(בין השעות 08:30 עד 15:00)ועד לתאריך 10.5.23 שעה  14.00.
  • *מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הדרושים, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.
  • *בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.
  • טלפון לברורים          –08/6208938,  08/6256579