מכרז פומבי מס' 09/2022 למתן שירותי הזנה למוסדות החינוך

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז