הזמנה להציע הצעות להקמת והפעלת קיוסקים לממכר מזון במוסדות חינוך

סיווג: הצעות מחיר

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז