הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב

סיווג: הצעות מחיר

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז