הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד

1.11.2023

המועצה אזורית נווה מדבר מתכבדת להודיע כי בכוונתה להתקשר בהסכם, ספק יחיד,

עם חב’ הראל באמצעות החברה למשק וכלכלה.

מהות ההסכם :  פוליסת ביטוח הוצאות משפט בהליכים משפטיים מסוימים .

עפ”י חוות דעת יועץ הביטוח חב’ הראל באמצעות החברה למשק וכלכלה הינה החברה היחידה בישראל המספקת שירות מעין זה.

ככל וישנה התנגדות למאן דהו, בקשה עליו להגישה בתוך 7 ימים בדוא”ל [email protected]  ויחד עם נימוקי ההתנגדות ולצרף כל מסמך רלוונטי.

לציין כי המדובר בהארכת התקשרות קיימת אשר בשלב זה, תוארך (לשם יצירת רציפות ביטוחית) עם התניה כי זו ניתנת לביטול בתוך 7 ימים מהיום.

לידיעתכם.

תמיר כהן,

גזבר המועצה