מכרז 04/2023 למתן שירותי גבייה עירוניים - מים וביוב

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

מכרז פומבי מס’ 04/2023

הודעה על הארכת מועד

למתן שירותי גבייה עירוניים – גביית מים ומביוב-

עבור המועצה אזורית נווה מדבר

המועצה האזורית נווה מדבר (להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי גבייה עירוניים – מם וביוב – עבורה.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז טלפונית או במשרדי המועצה האזורית נווה מדבר, שביישוב אבו תלול (להלן: “משרדי המועצה“) בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00-15:30, תמורת סך של  3,000 ₪  (אשר לא יוחזרו בשום מקרה).  מסמכי המכרז ניתנים לעיון ולהורדה, טרם רכישתם, גם באתר המועצה.

מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה בכל עת ביחס להבהרות/שינויים/עדכונים ככל ויהיו.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז מוארך בזאת והינו עד ליום ה07.05.23 יש להגיש את ההצעות באופן ידני במשרדי המועצה וזאת עד ליום 07.05.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד הנ”ל לא תתקבלנה.

תשומת לב המציעים, כי המועצה עברה למשכנה החדש שביישוב אבו תלול. יכול וייתכנו קשיים באיתור משרדי המועצה על כן, על המציעים לקחת זאת בחשבון ולהיערך בהתאם מבעוד מועד. הצעה שתוגש באיחור מהסיבה האמורה ו/או דומה לה, לא  תתקבל.

על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי כנדרש בתנאי המכרז.

 

בכבוד רב,
אברהים אלהואשלה
ראש המועצה האזורית נווה מדבר