מכרז למתן שירותי עזר לגביה

סיווג: ארכיון

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

מכרז פומבי מס’ 02/2023

למתן שירותי עזר לגביה עבור המועצה האזורית נווה מדבר

הודעה בדבר השהיית הליכי מכרז 02/23-מתן שירותי עזר וגבייה

 

המועצה האזורית נווה מדבר מבקשת לעדכן  בדבר השהיית הליכי המכרז מס’ 02/23 מתן שירותי עזר לגבייה

לנוכח המצב הבטחוני ושינויים בצורכי המועצה לעת הזו .

ככל ויוחלט על הפשרת הליכי המכרז ,הודעה תפורסם בעיתונות בהתאם .

 

בכבוד רב,
מזכירות ועדת המכרזים

מועצה אזורית נווה מדבר